Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten (Juni 2012)

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door SEMdesign tot stand gebrachte producten. In deze voorwaarden zal de wederpartij van SEMdesign verder worden aangeduid met ‘de koper’. 

1.2 Inkoopvoorwaarden van de koper zullen de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden niet uitsluiten of beperken. 

2 Aanbiedingen en overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van SEMdesign zijn vrijblijvend. 

2.2 Tenzij anders aangegeven, zijn prijsopgaven inclusief kosten voor verpakking. Afhankelijk van het product kan een aparte vergoeding voor de verpakking in rekening worden gebracht. Dit zal schriftelijk door SEMdesign worden geoffreerd.

2.3 Overeenkomsten tussen SEMdesign en de koper komen tot stand door schriftelijke acceptatie door SEMdesign. Opdrachten kunnen door de koper slechts met toestemming van SEMdesign worden geannuleerd. 

3 Levertijden 

Opgegeven levertijden door SEMdesign hebben een indicatieve strekking en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

4 Wijziging omstandigheden en overmacht 

4.1 Indien na totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is SEMdesign gerechtigd zijn verkoopprijs aan deze stijging aan te passen. SEMdesign zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper als dan gerechtigd is de overeenkomst binnen een termijn van 8 dagen te ontbinden. 

4.2 Ingeval SEMdesign ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, zal hij gerechtigd zijn de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachttoestand zal zijn beëindigd. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen. 

5 Afwijkingen 

Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn. 

6 Leveringen 

Bestellingen worden slechts franco geleverd, indien dit uitdrukkelijk is afgesproken. Indien niet franco wordt geleverd, is SEMdesign gerechtigd vrachtkosten in rekening te brengen. 

7 Risico 

Het risico voor de te leveren producten gaat op het moment dat de producten de opslagruimte van SEMdesign hebben verlaten over op de koper, ongeacht wat tussen SEMdesign en de koper omtrent het vervoer en de assurantie is overeengekomen. 

8 Weigering levering door koper 

Indien de koper een levering weigert, kan SEMdesign de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft SEMdesign in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen. 

9 Betaling 

9.1 SEMdesign is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren. 

9.2 Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen te geschieden, zonder dat de koper 

recht heeft op korting of verrekening. 

9.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door SEMdesign nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door SEMdesign gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-exclusief BTW. 

10 Opschortingbevoegdheid 

Indien de koper in verzuim is of indien SEMdesign goede grond heeft te vrezen dat koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen, is het ontwerpbureau bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar. 

11 Eigendomsvoorbehoud 

11.1 Alle afgeleverde producten blijven eigendom van SEMdesign totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover SEMdesign heeft voldaan. 

11.2 De koper zal producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van het ontwerpbureau slechts mogen verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

11.3 Indien de koper zijn verplichtingen uit een met SEMdesign gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij SEMdesign bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet na zal komen, dan is SEMdesign gerechtigd geleverde producten bij verkoopvoorwaarde de koper of bij derden, die de zaak voor de koper houden, terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te verlenen. 

12 Reclames 

12.1 Binnen 10 dagen na ontvangst van de producten – en bij uiterlijke gebreken onverwijld-dient de koper, indien van toepassing nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk aan het ontwerpbureau zijn bezwaren omtrent het afgeleverde kenbaar maken. 

12.2 Onverminderd het vorige lid, is de koper verplicht de hem geleverde producten te controleren alvorens ze in gebruik te (doen) nemen, toe te passen of te verkopen. 

13 Retourzendingen 

Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door SEMdesign, waarbij SEMdesign het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending te geven. 

14 Rechten van intellectuele eigendom 

SEMdesign heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op het ontwerp rusten of gevestigd kunnen worden. 

15 Aansprakelijkheid voor schade 

15.1 Voor door de koper geleden schade als gevolg van tekortkomen, onrechtmatige daad of anderszins is SEMdesign niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van SEMdesign. 

15.2 Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor het ontwerpbureau rechtens aansprakelijk kan worden gehouden. 

15.3 Schade voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking. 

15.4 Schade die verband houdt met beschadiging of verlies van een zaak of met letsel bij een persoon komt voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan SEMdesign uitkeert. 

15.5 Koper vrijwaart SEMdesign voor aanspraken tot vergoeding van schade die wordt veroorzaakt door derden die op verzoek van en met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, dan wel voor schade die wordt veroorzaakt door materialen die op verzoek van en met toestemming van de koper door derden worden geleverd. 

15.6 SEMdesign is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. 

16 Nederlands recht 

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de rechter waar de ontwerper is gevestigd bevoegd, tenzij dit in strijd is met de regelgeving ten aanzien van de relatieve competentie voor kantonrechters. 

wat zijn cialis pillen